คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
  .
  บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ได้ทำความรู้จักกัน ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวนทั้งสิ้น 12 คน
  .
  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายในหัวข้อเรื่อง นโยบายการบริหารงาน อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อเรื่อง กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอน และ อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
   
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th