“คนดี คนเก่ง” คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โครงงานรถตัดหญ้าอัตโนมัติ โดยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รับชมการนำเสนอประสิทธิภาพการทำงานของ “รถตัดหญ้าอัตโนมัติ” ซึ่งประดิษฐ์คิดค้นโดย นายพีรยุทธ โพธิ์พรหม นายศักดา เทพบุตรดี และ นายเจตน์ชัย ไพรบึง นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ สาแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  “รถตัดหญ้าอัตโนมัติ” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบรถตัดหญ้าอัตโนมัติ เพื่อสร้างรถตัดหญ้าที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ มีขนาดตัวรถ 80 เซนติเมตร ความยาวตัวรถ 80 เซนติเมตร มีชุดขับเคลื่อนระบบไฟฟ้ามอเตอร์ DC 12V 150W ชุดตัดเป็นเครื่องยนต์เบนซินมีขนาด 150 ซีซี สามารถควบคุมผ่านรีโมทวิทยุ ผ่านแอป Mission Planner เพื่อใช้ควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยระบบ GPS สำหรับการทดสอบหาประสิทธิภาพอัตราการสิ้นเปลือง น้ำมัน 1 ลิตร สามารถใช้งานได้นาน 28 นาที หรือ คิดเป็นระยะทางได้ 2.52 กิโลเมตร สามารถตัดหญ้าที่มีความสูงตั้งแต่ 5-25 เซนติเมตร และ สามารถตัดหญ้าแบบอัตโนมัติได้ 3 รูปแบบ คือ แบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม แบบก้นหอย และแบบตารางหมอกรุก ซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุด คือ รูปแบบรูปคลื่นสี่เหลี่ยม โดยใช้เวลาในการตัดหญ้าเพียง 10.2 นาที และมีความคลาดเคลื่อนคิดเป็นร้อยละ 8.4

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th