คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ระดับเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ระดับเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก : การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์สำหรับการผลิตโคเนื้อ แพะ แกะ แบบครบวงจร ณ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มนครชัยบุรินทร์) ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงพื้นที่ และนำไปประยุกต์ใช้วิสาหกิจชุมชน สามารถผลิตอาหารด้วยตนเอง สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจได้ รวมถึงเกษตรกรสามารถผลิตพืชอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน
  .
  โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำจุดเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหาร และการอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีผลิตพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหาร จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 20 ราย รวมทั้งสิ้น 80 ราย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 2 วัน
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th