คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

    วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ประจำปี พ.ศ. 2564) และยกร่างแแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าศูนย์ และหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี