คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเสด็จประพาส เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

.

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเกาะเสด็จประพาส เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเกาะเสด็จประพาส โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

    

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th    

.

.

.

เยี่ยมชม :513

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

.

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th    

.

.

.

เยี่ยมชม :50

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด หารือเเนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา งานวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เเละการปลูกไร่อ้อย

.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคุณณัฐพงศ์ วงษาชัย ผู้จัดการส่วนส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน ในโอกาสประชุมหารือเเนวทางการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย เเละการปลูกไร่อ้อย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :428

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564

.

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :8

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแม่ข่ายจัดอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) แก่บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

.
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีอาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การสร้างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง (Medium node) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งกิจกรรมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย สามารถทำหน้าที่เป็นเสมือนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในแต่ละภูมิภาคและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายให้มีมาตรฐานฯ ครอบคลุมทั่วประเทศ
.
ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความพร้อมในการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 10 ห้องปฏิบัติการ จากกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย (Medium node) และลูกข่าย (sub-node) ไม่น้อยกว่า 100 คน สามารถเชิญชวนให้หน่วยงานมาเป็นข่าย จำนวน 2 เครือข่าย (node) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
.
จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง (Medium node) แห่งใหม่ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยขนาดกลางไปสู่ขนาดใหญ่ และเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัย
.
โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ราษฎร์ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณไพศรี วรรณแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณศรีรัตน์ สุวรรณาคม นักวิจัย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
   
.
.
.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
.
.
.
เยี่ยมชม :656

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
.
🔸 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบอำนาจโดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.
🔸 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ยศแสน ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์พนารัตน์ สังอินทร์ ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับมอบอำนาจโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
.
🔸 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบอำนาจโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้มีความร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย
.
โดยมีกรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังนี้
🔸 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ อำนวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยงานลูกข่าย (sub-node) โดยจัดให้มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและติดตามแผนดำเนินการ และร่วมมือกันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาค ตามอำนาจหน้าที่และความสมัครใจของแต่ละฝ่าย
🔸 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ ดำเนินการจัดเตรียมผู้เข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการใหม่ดำเนินกิจกรรมการยกระดับความปลอดภัยตามแผนที่ส่งให้มหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง (Medium node) จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมิน และร่วมมือกันในด้านต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาค ตามอำนาจหน้าที่และความสมัครใจของแต่ละฝ่าย
.
ในโอกาสนี้ได้มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จำนวนเงิน 50,000 บาท ประกอบด้วย มอบให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 5,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 15,000 บาท และ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
.
.
.
.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
.
.
.
เยี่ยมชม :174

สืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ณ ศาลพระภูมิประจำคณะฯ และร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อโกดกง และอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต

.
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ณ ศาลพระภูมิประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อโกดกง และอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษ และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

     

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :22

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ถักทอสายใย ร้อยดวงใจราชมงคล ความสุขเปี่ยมล้น ทรงคุณค่ามิลืมเลือน”

.

“ถักทอสายใย ร้อยดวงใจราชมงคล
ความสุขเปี่ยมล้น ทรงคุณค่ามิลืมเลือน”

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
29 กันยายน 2564

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ
อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ
หัวหน้าสาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

🔸ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูแสง แพงวังทอง
อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

🔸นายนิวัติ บานชื่น
ลูกจ้างประจำ สาขาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :828

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563

.
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ กรรมการ และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย กรรมการและเลขานุการ ในโอกาสรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) และ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร
 
.
.
.
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
.
.
.
เยี่ยมชม :20

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าสาขาเครื่องจักรกลเกษตร

.

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.40 น. อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาเครื่องจักรกลเกษตร เข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าสาขาเครื่องจักรกลเกษตร ณ ห้องประชุมผกาอำปึล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :466