สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และขอรับรอง (ต่ออายุ) สำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

.

วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรประจำงานฟาร์ม และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ รับการตรวจประเมินการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และรับการตรวจประเมิน (ต่ออายุ) การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ โดยนายประยูร พรมไธสง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุรินทร์

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :952

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ สาขาฯ และงานฟาร์ม

.

วันที่ 5 มกราคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ สาขาฯ และงานฟาร์ม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :190

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดแปลงผักปลอดภัย “ชม ช้อป แชะ แชร์” ฝึกทักษะนักศึกษาบัณฑิตนักปฏิบัติ

.

🥬 เปิดแปลงผักปลอดภัย “ชม ช้อป แชะ แชร์” โดยสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

☎️ ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่ : คุณสายฝน บรรลือทรัพย์ 066-1194891

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง มาตรการด้านการบริหาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :37

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

.
วันที่ 4 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตและการทำงานตลอดปี 2565

 

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :52

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เดินทางไกลภายในมหาวิทยาลัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

.

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เดินทางไกลภายในมหาวิทยาลัยและศึกษาแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดยบุคลากรบริการวิชาการและนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก แหล่งเรียนรู้การทำดินปลูก แหล่งเรียนรู้การปลูกต้นกระบองเพชร แหล่งเรียนรู้สวนไม้หอม แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ด และแหล่งเรียนรู้แปลงผักปลอดภัย

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :31

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

.

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้ดีและมีความสุข โดยมีนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ราย โดยได้รับเกียรติจากคุณพรรณนิภา พรอมตตระกูล นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ คุณศราวุธ หรีกประโคน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ คำปะมะนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ธีรนุช สุมขุนทด อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :447

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บริการวิชาการโครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ ใช้ซ้ำ คัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด

.

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น เพื่อเป็นการรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง เน้นการลดขยะ การใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด สาขาจึงได้จัดอบรมการบริการวิชาการให้ความรู้กระบวนการผลิต การแปรรูปผงถ่าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการถ่ายความรู้ด้านสภาพแวดล้อมและมลพิษของขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการ อท.306 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :272

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจติดตามทุน กสศ. ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

.

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ ดร.พงษ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการติดตามการทำงานของทุนกสศ. ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานให้บรรลุความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกองทุน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ดร.บัญชา แสนโสดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ปานสง ในการติดตามการทำงาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :9

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

.

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่เข้าร่วมอบรมในงานมหกรรมอาชีพอีสานใต้ 65 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในโอกาสนี้อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช จึงได้บรรยายการแนะแนวการศึกษาต่อ สวัสดิการ ทุนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนภายในคณะฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

.

.

.

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

.

.

.

เยี่ยมชม :7