ข่าวทั่วไป 1

ข่าวทั่วไป 1  ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1ข่าวทั่วไป 1

เยี่ยมชม :313

ขอเชิญร่วมอบรม “โครงการอบรมมาตรฐานการวิจัยความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล”

ขอเชิญร่วมอบรม “โครงการอบรมมาตรฐานการวิจัยความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล”
ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมฟรี
เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ลงทะเบียนได้ที่   กดที่นี่ หรือ สแกน QR Code

เยี่ยมชม :101

โครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟในสถานศึกษา ปจะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ

กำหนดการ

เวลา   กิจกรรม
08:๐0 น. – 0๘:๓0 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
๐๘:๓๐ น. – ๐๙:๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

๐๙:๐๐ น. – ๑๐.๓๙ น.

 

 

 

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัย รูปแบบที่เกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การหนีไฟ และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

โดย ทีมวิทยากรหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑๐:๔๐ น. – ๑๐:๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๕ นาที)
  (ต่อ) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัย รูปแบบที่เกิดอัคคีภัย การระงับอัคคีภัย การหนีไฟ และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

โดย ทีมวิทยากรหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑๒:๐๑ น. – ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๑ น. – ๑๕:๐๐ น.  

การฝึกปฏิบัติโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๕ กลุ่ม

(เจ้าหน้าที่งานฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร)

ทำการฝึกซ้อมการดับเพลิงการหนีไฟและการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

โดย ทีมวิทยากรหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑๔:๔๕ – ๑๕:๐๐ น.   ปิดโครงการฝึกอบรม

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เยี่ยมชม :62

หลักสูตรระยะสั้น : การเขียนเว็บง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้สอน : อาจารย์ ส.อ.ทองล้วน สิงห์นันท์
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 081-955-6057
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :121

หลักสูตรระยะสั้น : การทำชุดโซล่าเซลล์เฝ้านา

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 083-874-9255
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :23

หลักสูตรระยะสั้น : การผลิตเจลล้างมือและน้ำยาล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา

ผู้สอน : ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 081-999-4624
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :451

หลักสูตรระยะสั้น : การทำคุกกี้

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุจรี  สอนสะอาด
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 085-613-7233
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :39

หลักสูตรระยะสั้น : การทำไส้กรอกเปรี้ยวแหนม

ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุจรี สอนสะอาด
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 085-613-7233
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :15

หลักสูตรระยะสั้น : การทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทจิ๋ว

ผู้สอน : อาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน
เริ่มอบรม : –
ติดต่อขอเข้าอบรม : 095-6138-939
สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

เยี่ยมชม :44