หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ
  ชื่อเรื่อง : ขอสอบถามเกี่ยวกับการรับตำแหน่งอาจารย์
 รายละเอียด :

 เรียนท่านคณบดี ผศ.ดร.วุฒิชัย

ขอเรียนสอบถามท่านคณบดีเกี่ยวกับแผนการรับอาจารย์เพื่อสอนในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ

ว่ามีแผนการรับอัตรากำลังอย่างไรค่ะ เนื่องจากมีนิสิตที่จบ ป.โท สาขาโรคพืช และวางแผนจะเรียนต่อระดับ ป.เอก และนิสิตเป็นคน จ.สุรินทร์ เลยแนะนำให้นิสิตสมัครอาจารย์ที่ มทร. ค่ะ หากมีการเปิดรับสมัคร และเพื่อให้เป็นแนวทางการศึกษา ป.เอก ที่จะเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ของคณะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม

หัวหน้าภาควิชาโรคพืช

คณะเกษตร กำแพงแสน

มก.  วิทยาเขตกำแพงแสน 

 ชื่อผู้ส่งข้อความ : รศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งาม
 สถานะผู้ส่งข้อความ : บุคคลภายนอก
 อีเมล์ : agrjne@ku.ac.th
 สอบถามเมื่อ :วันที่ 7 ตุลาคม 2563
 
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ
:

 เรียน ท่าน รศ.ดร.จินตนา  เนื่องจากในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา คณะเกษตรฯ ได้รับอาจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทางพืชศาสตร์จำนวนมาก เพื่อทดแทน อ.เกษียณ ครับ ทำให้อาจเป็นช่วงระยะยาวมากที่จะมีการรับเพิ่ม แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้คณะฯ ยังเปิดรับอาจารย์ปริญญาเอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปฐพีเป็นหลัก 1 อัตรา จึงขอความอนุเคราะห์ทางภาควิชา ช่วยประชาสัมพันธื และสามารถดูข้อมูลการรับได้ที่เวปไซค์ www.surin.rmuti.ac.th 

ขอบคุณครับ

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

คณบดี

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เมื่อ : 12 ตุลาคม 2563
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
157