ตารางที่ 2.1  ชนิดของโครงสร้างและออร์กาเนลล์ของเซลล์และหน้าที่

 

โครงสร้าง

ลักษณะ

หน้าที่ 

เยื่อหุ้มเซลล์

ไขมันสองชั้น มีโปรตีนแทรก

ควบคุมการส่งผ่านสารเข้าออกของเซลล์   และแยกเซลล์แต่ละเซลล์ออกจากกัน

โครงร่างของเซลล์ 

ร่างแหและเครือข่ายของเส้นใยโปรตีน

ค้ำจุนโครงสร้างและการเคลื่อนไหวของเซลล์

แฟลกเจลลาหรือซีเลีย  

ท่อยาว  9  ชุดล้อมรอบท่อกลวง 2 ท่อ             

การเคลื่อนไหวของเซลล์หรือปกคลุมผิวหน้าของเซลล์เพื่อเคลื่อนย้ายสาร

เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม โครงข่ายในเยื่อบาง สร้างถุงบรรจุสาร
ไรโบโซม ก้อนกลมขนาดเล็กมีโปรตีนและอาร์เอ็นเอรวมกลุ่มกัน สังเคราะห์โปรตีน
นิวเคลียส ทรงกลม มีเยื่อหุ้มสองชั้นข้างในมีโครโมโซม             ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์  และการแบ่งเซลล์
โครโมโซม สายยาวของดีเอ็นเอรวมกับโปรตีน บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรม
นิวคลีโอลัส    ทรงกลม  แก่นกลางของนิวเคลียส คล้ายกับไรโบโซม
กอลไจ  คอมเพล็กซ์  กลุ่มของถุงแบนเรียงซ้อนกัน รวบรวมโปรตีนและสารบางชนิดก่อนส่งออกนอกเซลล์ 
ไลโซโซม ถุงขนาดเล็กบรรจุเอนไซม์ย่อย สลาย เป็นตัวย่อยสลายสำหรับเซลล์
ไมโตคอนเดีรย คล้ายแบคทีเรีย เยื่อชั้นในมีรอยย่น เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์
เอนโดโซม ถุงและท่ออยู่ในเยื่อหุ้ม                 คล้ายกอลไจ คอมเพล็กซ์ และเกี่ยวข้องกับการนำสารเข้าสู่เซลล์
     
     
  กลับ   Back