?> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
data
เมนูหลัก

  
บุคลากร  
 

    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
วท.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชราภรณ์  แสงโยจารย์ อ.ดร.จีรภัทร์ จอดนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขใจ รัตนยุวกร

วท.ม.(ชีววิทยา) วท.ด.(เคมีวิเคราะห์) ปร.ด.(ชีววิทยา)
อ.จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง อ.ดร.จุณจะรา ทุยไธสง อ.ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
วท.ม.(สถิติประยุกต์) ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ) วท.ด.(สรีรวิทยาการสัตว์)
อ.ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อ.ดร.ปวีณา สาลีทอง อ.ขัตติยา มูลไชยสุข
วท.ด.(ชีวเคมี) ปร.ด.(ชีววิทยา) วท.ม.(ชีววิทยา)
อ.ดร.สุภัทรา  ขบวนฉลาด อ.พูนศิริ หอมจันทร์ อ.สุพิน จอดนอก
วท.ด.(เคมี) วท.ม.(เคมี) วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
อ.ดร.อำนาจ เรืองชัยวัตร อ.ดร.เพ็ญภัค  ศิริมาก ผศ.ดร.สุกฤตา บูรณ์เจริญ
วท.ด.(เคมีวิเคราะห์) วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
อ.ไกรศักดิ์  จันทรโกเมท อ.พงษ์พันธ์  บุญสรรค์
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

นางลักขณา  ทองพนัง นางสาวนิตยา  เสาใย นางสาวอุทิศ  ผสมคง
นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แม่บ้าน