[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
data
เมนูหลัก
คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา


การประชุม

กรรมการประกันคุณภาพ
ผู้ประสานงาน/ผู้รวบรวมข้อมูล
QMR/QAC

การประกันคุณภาพการศึกษา
 

ข่าวประกันคุณภาพ

   กฏกระทรวง ว่าด้วยระบบ
 หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
 คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553


   -  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
      เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
     ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548

   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
     ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

 
 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
     ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
     ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
     (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2554


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่
     ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
     พ.ศ.2552


   - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
     เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
     เกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
     คุณภาพการจัดการศึกษา
     นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน
     อุดมศึกษา  พ.ศ.2552

 
   
- แนวปฏิบัติการแจ้งปิด
      หลักสูตร / สาขาวิชา


มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  


ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2559

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.) ปี 2557

              แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 2556

แผนการดำเนินงาน  5ส

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้  ประจำปีการศึกษา 2556

แผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2008


แผนติดตามงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สกอ.)คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(สมศ.)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.อีสานหลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 20/พ.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
23 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
29 คน
สถิติเดือนนี้
298 คน
สถิติปีนี้
1886 คน
สถิติทั้งหมด
37026 คน
IP ของท่านคือ 18.204.2.190
(Show/hide IP)

  
ประวัติความเป็นมา  
 

 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  
                   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นจากกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และ มาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ณ วันที่   ๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ ให้แบ่งส่วนราชการในคณะเป็นสำนักงานคณบดี
                        คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ พัฒนามาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ที่เปิดสอนวิชาชีพทางการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ชื่อ  โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม   เป็นโรงเรียนประเภทวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปิดสอนที่ระดับประถมสามัญ คือ อยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม ๑-๓) และประถมวิสามัญ (๔-๖) รวมเรียกว่า ประถมบริบูรณ์ เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  เหตุผล  โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหาร   และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาดังนั้น  สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๙ แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  ทำการสอน   ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา
                        คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดการศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ระบบหน่วยกิตในการจัดการรายวิชาในหลักสูตรการศึกษา โดยใช้ระบบทวิภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๕  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๒๔หลักสูตร เป็นหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๙ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๕ หลักสูตร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน ๑,๘๗๒ คน  จำแนกเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๓๖๔ คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๔๘๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒๘ คน มีบุคลการ ๑๙๑ คน เป็นอาจารย์ ๑๒๓ คน

                        โครงสร้างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” อัตลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน” และเอกลักษณ์ของคณะ /มหาวิทยาลัย“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”Untitled Document