[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
data
เมนูหลัก
Impact Factors
ฐานข้อมูลวิจัย

การจดสิทธิบัตร
เชื่อมโยงช้อมูล

  
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย  
 

แบบฟอร์มการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
1. 
แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด 2561
2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
2. ขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัย
3. แบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด
4. สัญญารับทุนงานวิจัยโครงการเดี่ยว
5. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย แบบ วจ.1ด
6. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
7. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1

ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2
1. บันทึกเบิกเงิน งวดที่ 2
2. ตัวอย่างใบเสร็จ
3. แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
4. แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย-แผนงานวิจัย-โครงการวิจัย
5. แบบสรุปผลประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
6. ใบติดใบเสร็จ
7. ใบสำคัญรับเงินงวดของหน.โครงการวิจัย
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน)
9. หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินโครงการงานวิจัย

ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 3
1. บันทึกเบิกเงิน งวดที่ 3
2. ตัวอย่างใบเสร็จ
3. บันทึกส่งรายงานฉบับร่างเพื่อกรรมการอ่าน
4. แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
5. แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
6. ใบติดใบเสร็จ
7. ใบสำคัญรับเงินงวดของหน.โครงการวิจัย
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน)
9. หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินโครงการงานวิจัย

ขออนุมัติส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินงวด 3 + แจ้งสิ้นสุดโครงการ
1. บันทึกส่งเงินงวด3 แจ้งสิ้นสุดโครงการ
2. ตัวอย่างใบเสร็จ
3. ใบติดใบเสร็จ
4. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด)
5. รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
6. หลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินโครงการงานวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องการขอขยายเวลาทำการวิจัย
1. บันทึกข้อความขอขยายเวลาการทำวิจัย
2. แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย-แผนงานวิจัย-โครงการวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวการขออนุมัติไปราชการ
1. แจ้งไปราชการ
2. บันทึกข้อความ
3. บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ
4. ใบติดใบเสร็จไปราชการ
5. ประมาณการค่าใช้จ่าย
6. รายงานเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับขอปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
1. ขอปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
2. ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา
4. แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย – ลูกจ้างรายวัน
2. แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
3. สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

ตัวอย่างการจัดทำรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


Untitled Document