ระบบบันทึกงานออนไลน์

รายการ แจ้งซ่อม


ลำดับงาน ที่ :
วันที่บันทึก
วันที่ของาน
ฝ่าย
ผู้แจ้ง
ความสำคัญ
50
วันที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 15:52:44
วันที่ 9 ส.ค. 2561
สาขาวิชาพืชศาสตร์
อาจารย์ชูแสง แพงวังทอง
เร่งด่วน

รายละเอียดงาน

โปรเจกเตอร์ห้อง พศ.311 ใช้การไม่ได้

ลงชื่อผู้ส่งเรื่อง

(...........................................)
( อาจารย์ชูแสง แพงวังทอง )
ตำแหน่ง....................................
ลงชื่อผู้ดำเนินการ

(...........................................)
( admin )
adminรองคณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง )
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล )
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี