ระบบบันทึกงานออนไลน์

รายการ แจ้งซ่อม


ลำดับงาน ที่ :
วันที่บันทึก
วันที่ของาน
ฝ่าย
ผู้แจ้ง
ความสำคัญ
33
วันที่ 5 เม.ษ. 2561 เวลา 09:24:14
วันที่ 5 เม.ษ. 2561
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวสุภา ศรียงยศ
ปกติ

รายละเอียดงาน

โน็ตบุ๊ค บู๊ทไม่ขึ้น อับเดทวินโด้ไม่ได้

ลงชื่อผู้ส่งเรื่อง

(...........................................)
( นางสาวสุภา ศรียงยศ )
ตำแหน่ง....................................
ลงชื่อผู้ดำเนินการ

(...........................................)
( admin )
adminรองคณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง )
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล )
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี