ระบบบันทึกงานออนไลน์

รายการ แจ้งซ่อม


ลำดับงาน ที่ :
วันที่บันทึก
วันที่ของาน
ฝ่าย
ผู้แจ้ง
ความสำคัญ
12
วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 10:22:54
วันที่ 1 ต.ค. 2560
งานบริหารงานทั่วไป
นางสุพจน์
ปกติ

รายละเอียดงาน

ซ่อมเครื่องปริ้น

ลงชื่อผู้ส่งเรื่อง

(...........................................)
( นางสุพจน์ )
ตำแหน่ง....................................
ลงชื่อผู้ดำเนินการ

(...........................................)
( admin )
adminรองคณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง )
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล )
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี