ระบบบันทึกงานออนไลน์

รายการ ขอติดตั้ง


ลำดับงาน ที่ :
วันที่บันทึก
วันที่ของาน
ฝ่าย
ผู้แจ้ง
ความสำคัญ
9
วันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 08:35:28
วันที่ 11 ก.ค. 2560
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
นางสุพจน์ สุขไสว
เร่งด่วน

รายละเอียดงาน

คอมพิวเตอร์ชำรุด

ลงชื่อผู้ส่งเรื่อง

(...........................................)
( นางสุพจน์ สุขไสว )
ตำแหน่ง....................................
ลงชื่อผู้ดำเนินการ

(...........................................)
( admin )
adminรองคณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง )
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล )
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี