ระบบบันทึกงานออนไลน์

รายการ แจ้งซ่อม


ลำดับงาน ที่ :
วันที่บันทึก
วันที่ของาน
ฝ่าย
ผู้แจ้ง
ความสำคัญ
85
วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 14:51:09
วันที่ 28 ก.ย. 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปกติ

รายละเอียดงาน

ลงชื่อผู้ส่งเรื่อง

(...........................................)
( )
ตำแหน่ง....................................
ลงชื่อผู้ดำเนินการ

(...........................................)
( admin )
adminรองคณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง )
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณบดี

(...........................................)
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล )
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี