ระบบบันทึกงานออนไลน์

ตารางงาน
ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่บันทึก วันที่ของาน ประเภท ความสำคัญ สถานะ
9 นางสุพจน์ สุขไสว วันที่ 12 ก.ค. 2560 วันที่ 11 ก.ค. 2560 ขอติดตั้ง เร่งด่วน แจ้งผล
10 นางสุพจน์ สุขไสว วันที่ 12 ก.ค. 2560 วันที่ 12 ก.ค. 2560 แจ้งซ่อม เร่งด่วน แจ้งผล
11 นางสุพจน์ วันที่ 1 ก.ย. 2560 วันที่ 1 ก.ย. 2560 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล
12 นางสุพจน์ วันที่ 1 ก.ย. 2560 วันที่ 1 ต.ค. 2560 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล