ระบบบันทึกงานออนไลน์

ตารางงาน
ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่บันทึก วันที่ของาน ประเภท ความสำคัญ สถานะ
9 นางสุพจน์ สุขไสว วันที่ 12 ก.ค. 2560 วันที่ 11 ก.ค. 2560 ขอติดตั้ง เร่งด่วน แจ้งผล
10 นางสุพจน์ สุขไสว วันที่ 12 ก.ค. 2560 วันที่ 12 ก.ค. 2560 แจ้งซ่อม เร่งด่วน แจ้งผล
11 นางสุพจน์ วันที่ 1 ก.ย. 2560 วันที่ 1 ก.ย. 2560 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล
12 นางสุพจน์ วันที่ 1 ก.ย. 2560 วันที่ 1 ต.ค. 2560 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล
33 นางสาวสุภา ศรียงยศ วันที่ 5 เม.ษ. 2561 วันที่ 5 เม.ษ. 2561 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล
50 อาจารย์ชูแสง แพงวังทอง วันที่ 2 ส.ค. 2561 วันที่ 9 ส.ค. 2561 แจ้งซ่อม เร่งด่วน แจ้งผล
85 วันที่ 15 ก.ย. 2561 วันที่ 28 ก.ย. 2561 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล