กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (สายสนับสนุน)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 นิตยา จงยาว นักวิชาการเกษตร งานบริการการศึกษา
2 เอกกันต์กฤต สุขช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี งานบริหารงานทั่วไป
3 ศุภกร ศรีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานทั่วไป
4 นายเด่นชัย วงษ์ศรีัแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
5 นันติยา สายยศ นักวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
6 กฤตชัย ภูมิสูง นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
7 มนัสชนก วรธงไชย นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
8 ธันยกานต์ คูณสิน นักวิชาการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
9 ภัทรศรี ผจงดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 จุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา
11 ภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
12 มงคล ถวิลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
13 จิรภิญญา วิโรจน์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
14 นางสาวแก้ววารี ดุมนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
15 คำปา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
16 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
17 นางสาวนิตยา เสาใย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
19 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
20 วีรชาติ ดีเสมอ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
21 อารีย์ ทีอุปมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
22 ฉัน บุษราคัม คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
23 นอด เจริญรื่น คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
24 วันนะ ดุมนิล คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
25 สมพงษ์ งามปลอด คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
26 สุนทาน พอกพูน คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
27 สุแทน ถูกเหมาะ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
28 อุทิศ ผสมคง คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
29 แสวง คุ้มจอหอ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
30 สมศักดิ์ พิศลืม คนงาน สาขาสัตวศาสตร์
31 วิทูรย์ สุกใส คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
32 สมพัตร์ สมานรักษ์ คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
33 ธรรมรงค์ เชียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป
34 กุลวดี เรืองเกษม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการการศึกษา
35 พินิจ จับใจเหมาะ พนักงานห้องปฏิบัติการ งานบริหารงานทั่วไป
36 วินัย บุญร่วม พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาประมง
37 สายฝน บรรลือทรัพย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
38 ลักขณา ศิรประภาพูน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
39 เสฎฐวุฒิ พาลุน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาสัตวศาสตร์
40 นายชวลิต ทองดี พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
41 ยุทธนา บุญร่วม พนักงานทั่วไป สาขาประมง
42 กรรณทิมา พันธ์ศรี พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
43 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
44 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
45 วีระพงษ์ คมคาย พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
46 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
47 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
48 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
49 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
50 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
51 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
52 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
53 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
54 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
55 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
56 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
57 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
58 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
59 นายธนากกรณ์ ภารัตนวงษ์ พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
60 นางสาว สุหรรษา ใจหนึ่ง พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
61 นุช ชูชื่นพรหม แม่บ้าน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
62 สมสมัย จุมพล แม่บ้าน สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
63 เยาวลักษณ์ แย้มชู แม่บ้าน สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
64 นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร งานบริการการศึกษา
65 นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้ววงษา ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร งานบริหารงานทั่วไป
66 นางสาวบุษญารัตน์ บัวสาย ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล