กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (สายสนับสนุน)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 นิตยา จงยาว นักวิชาการเกษตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย
2 วุฒิภัทร สุขช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี
3 ศุภกร ศรีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร
4 นันติยา สายยศ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5 นายเด่นชัย วงษ์ศรีัแก้ว นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี
6 มนัสชนก วรธงไชย นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7 กฤติชัย ภูมิสูง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย
8 ธันยกานต์ คูณสิน นักวิชาการศึกษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
9 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10 จุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย
11 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
12 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
14 จุรีรัตน์ สละทองอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 ภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
16 มงคล ถวิลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
17 วีรชาติ ดีเสมอ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
18 อารีย์ ทีอุปมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
19 ฉัน บุษราคัม คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
20 นอด เจริญรื่น คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
21 วันนะ ดุมนิล คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
22 วิทูรย์ สุกใส คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
23 สมพงษ์ งามปลอด คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
24 สุนทาน พอกพูน คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
25 สุแทน ถูกเหมาะ คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
26 อุทิศ ผสมคง คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
27 แสวง คุ้มจอหอ คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
28 สมศักดิ์ พิศลืม คนงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
29 สมพัตร์ สมานรักษ์ คนงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30 วีระพงษ์ คมคาย คนงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
31 ธรรมรงค์ เชียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณบดี
32 กุลวดี เรืองเกษม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
33 พินิจ จับใจเหมาะ นักวิชาการโสต สำนักงานคณบดี
34 วินัย บุญร่วม พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาประมง
35 สายฝน บรรลือทรัพย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพืชศาสตร์
36 ลักขณา ศิรประภาพูน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
37 เสฎฐวุฒิ พาลุน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
38 นายชวลิต ทองดี พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
39 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
40 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
41 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
42 ยุทธนา บุญร่วม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาประมง
43 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
44 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
45 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
46 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
47 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
48 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
49 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
50 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
51 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
52 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
53 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
54 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
55 กรรณทิมา พันธ์ศรี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
56 คำปา ศรีแก้ว พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
57 ฉวีวรรณ ขาวงาม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
58 นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี พนักงานบันทึกข้อมูล ฝ่ายวิชาการและวิจัย
59 นายธนากกรณ์ ภารัตนวงษ์ พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
60 นางสาวบุษญารัตน์ บัวสาย พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
61 นางสาว สุหรรษา ใจหนึ่ง พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
62 จิรภิญญา วิโรจน์รัตน์ พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
63 นางสาวนิตยา เสาใย พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณบดี
64 นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้ววงษา พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณบดี
65 นางสาวนิสรา หาสุข ผู้จัดการงานฟาร์ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
66 นุช ชูชื่นพรหม แม่บ้าน สาขาวิชาพืชศาสตร์
67 สมสมัย จุมพล แม่บ้าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
68 วันทา เรืองสุข แม่บ้าน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
69 ปาวณา ทุนาบาน แม่บ้าน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
70 วลัยพร ยืนยาว แม่บ้าน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
71 เยาวลักษณ์ แย้มชู แม่บ้าน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์