กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (สายวิชาการ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
2 วัชระ ผดุงพจน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
3 นิพนธ์ สุริยานิติกุล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4 วรรณะ ม้าเฉี่ยว รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
6 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
7 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
8 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
9 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
10 กฤติมา เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
11 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
12 ชัยพร ตรีกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
13 สมาน จงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
14 สำเนาว์ เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
15 เขมจิรา ผดุงพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
16 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
17 พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
18 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
19 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
20 ศิรินทร์ เพชรศรีช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
21 ศิริพร มุลาลินน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
22 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
23 จันทิมา คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24 ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
27 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
28 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
29 สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
30 สุรณี เหล่าวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
31 อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
32 จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
34 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35 วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
36 อลงกรณ์ อัมพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
37 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
38 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
39 ชัยวัฒน์ บุญน้อย อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
40 ศิริชัย เสาะรส อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
41 อาจารย์ ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
42 ชุติมา ถนอมสิทธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง
43 สุริยา อุดด้วง อาจารย์ สาขาวิชาประมง
44 อารมณ์ เพิ่มงาม อาจารย์ สาขาวิชาประมง
45 เถลิงเกียรติ สมนึก อาจารย์ สาขาวิชาประมง
46 สุริยา ทองคุณ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
47 อ.ดร.นิอร งามฮุย อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
48 อ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
49 อาจารย์ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
50 ขัตติยา มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
51 จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
52 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
53 จุญจะรา ทุยไธสง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
54 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
55 พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
56 พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
57 พูนศิริ หอมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
58 วิไลพร อินสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
59 ศศิธร เลิศมณีพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
60 สุกฤตา บูรณ์เจริญ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
61 สุขใจ รัตนยุวกร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
62 สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
63 สุพิน จอดนอก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
64 สุภัทรา ขบวนฉลาด อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
65 เทียมมะณีย์ วีระศักดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
66 เพ็ญภัค ศิริมาก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
67 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
68 ไกรศักดิ์ จันทรโกเมธ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
69 กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
70 คมเพชร อินลา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
71 ณัฎฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
72 ทศพร แจ่มใส อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
73 ธนกร หอมจำปา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
74 ประทีป ตุ้มทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
75 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
76 ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
77 วิลักษณ์นาม ผลเจริญ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
78 วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
79 อธิรัช ลี้ตระกูล อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
80 อรรถพล สีดำ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
81 อาทิตย์ แสงโสภา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
82 เรืองฤทธิ์ สารางคำ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
83 ชุติพงศ์ เนตรพระ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
84 ดวงสุดา ทองจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
85 ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
86 สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
87 สุภา ศรียงยศ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
88 อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
89 ทัศนียา นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
90 รัตนเรขา มีพร้อม อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
91 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
92 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
93 เกียรติภูมิ ดวงศรี อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
94 จารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
95 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
96 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
97 อ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
98 อ.ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
99 อ.ดร.อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
100 จีรนันท์ ตะสันเทียะ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
101 ทองล้วน สิงห์นันท์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
102 นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
103 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
104 บุญเหลือ นาบำรุง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
105 วาทการ มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
106 วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
107 ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
108 อ.ดร.ทองมี ละครพล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
109 อธิปัตย์ ฤทธิรณ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
110 อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
111 อาจารย์อัตพล คุณเลิศ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
112 จินตนา รุ่งเรือง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
113 ธรา ราษีนวล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
114 วสา วงศ์สุขแสวง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
115 สิรินาถ สุวินทรากร อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
116 ฐาปกรณ์ บุญสดวก อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
117 บุญทัน สนั่นน้ำหนัก อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
118 บุญยัง สิงห์เจริญ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
119 ปรัชญา บำรุงกุล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
120 ภูวนาท มากแสน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
121 วรากร คิดสำราญ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
122 วันทนา ศุขมณี อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
123 สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
124 สันติ สาแก้ว อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
125 อดิเทพ จันทับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
126 อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า