กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (พนักงานทั่วไป)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
2 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
3 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
4 ยุทธนา บุญร่วม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาประมง
5 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
6 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
7 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
8 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
11 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
12 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
15 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
17 กรรณทิมา พันธ์ศรี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
18 คำปา ศรีแก้ว พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
19 ฉวีวรรณ ขาวงาม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ