กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (พนักงานทั่วไป)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ยุทธนา บุญร่วม พนักงานทั่วไป สาขาประมง
2 กรรณทิมา พันธ์ศรี พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
3 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
5 วีระพงษ์ คมคาย พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
6 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
8 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
9 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
10 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
11 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
12 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
13 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
14 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
15 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
16 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
17 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
18 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร