กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ถนอมสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
3 สมาน จงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
4 เขมจิรา ผดุงพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
5 เถลิงเกียรติ สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
6 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
8 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
9 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
10 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
11 สิรินาถ สุวินทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
12 อ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
13 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
14 จุณจะรา ทุยไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15 ดร.สุกฤตา ปุญยอุปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 วิไลพร อินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 สุขใจ รัตนยุวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรช ทัศนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
21 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
22 ผศ.น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
23 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
24 ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
25 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
26 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
27 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
28 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
29 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
30 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
31 วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
32 สันติ สาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า