กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 กฤติมา เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
2 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
3 ชัยพร ตรีกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ถนอมสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
5 สมาน จงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
6 สำเนาว์ เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
7 เขมจิรา ผดุงพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
8 เถลิงเกียรติ สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประมง
9 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
10 พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
11 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
12 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
13 ศิรินทร์ เพชรศรีช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
14 ศิริพร มุลาลินน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
15 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
16 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
17 จันทิมา คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
21 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
22 ผศ.น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
23 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
24 อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
25 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
26 ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
27 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
28 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
29 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
30 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
31 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
32 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
33 วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
34 อลงกรณ์ อัมพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์