กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
2 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
3 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
4 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
5 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
6 กฤติมา เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
7 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
8 ชัยพร ตรีกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
9 สมาน จงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
10 สำเนาว์ เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
11 เขมจิรา ผดุงพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
12 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
13 พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
14 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
15 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
16 ศิรินทร์ เพชรศรีช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
17 ศิริพร มุลาลินน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
18 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
19 จันทิมา คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
23 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
24 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
25 สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
26 สุรณี เหล่าวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
27 อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
28 จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
29 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
31 วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
32 อลงกรณ์ อัมพุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
33 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
34 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์