กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (คนงาน)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ฉัน บุษราคัม คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
2 นอด เจริญรื่น คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
3 วันนะ ดุมนิล คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 สมพงษ์ งามปลอด คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
5 สุนทาน พอกพูน คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
6 สุแทน ถูกเหมาะ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 อุทิศ ผสมคง คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
8 แสวง คุ้มจอหอ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
9 สมศักดิ์ พิศลืม คนงาน สาขาสัตวศาสตร์
10 วิทูรย์ สุกใส คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
11 สมพัตร์ สมานรักษ์ คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร