กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ภัทรศรี ผจงดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 จุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา
3 ภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
4 มงคล ถวิลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
5 จิรภิญญา วิโรจน์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
6 นางสาวแก้ววารี ดุมนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
7 คำปา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
8 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
9 นางสาวนิตยา เสาใย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
11 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า