กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 จุฑามาส ถิ่นทัพไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย
3 จิรภิญญา วิโรจน์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
4 นางสาวแก้ววารี ดุมนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
5 คำปา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
6 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
8 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
9 ภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
10 มงคล ถวิลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี