กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 จินตนา รุ่งเรือง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
2 พรรณพฤกษา จะระ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
3 วสา วงศ์สุขแสวง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
6 อาทิตย์ แสงโสภา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7 ศิริชัย เสาะรส อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
8 อาจารย์ ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
9 อดิเทพ จันทับ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า