กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ศิริชัย เสาะรส อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
2 อาจารย์ ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
3 พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4 ไกรศักดิ์ จันทรโกเมธ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6 อาทิตย์ แสงโสภา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7 นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8 อาจารย์อัตพล คุณเลิศ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9 จินตนา รุ่งเรือง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
10 วสา วงศ์สุขแสวง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
11 ฐาปกรณ์ บุญสดวก อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
12 อดิเทพ จันทับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
13 อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า