กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด อาจารย์ สาขาประมง
2 สุริยา อุดด้วง อาจารย์ สาขาประมง
3 กาญจนา แข่โส อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 ทัศนียา นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
5 ธรา ราษีนวล อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
6 รัตนเรขา มีพร้อม อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
8 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
9 อ.ดร.นิอร งามฮุย อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
10 อ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
11 อาจารย์ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
12 อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
13 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
14 เกียรติภูมิ ดวงศรี อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
15 ขัตติยา มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 พูนศิริ หอมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 วิไลพร อินสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 สุกฤตา บูรณ์เจริญ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22 สุพิน จอดนอก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23 สุภัทรา ขบวนฉลาด อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24 อาจารย์สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 เทียมมะณีย์ วีระศักดิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
26 เพ็ญภัค ศิริมาก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
27 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
28 ไกรศักดิ์ จันทรโกเมธ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
29 คมเพชร อินลา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
30 ณัฎฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
31 ทศพร แจ่มใส อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
32 ธนกร หอมจำปา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
33 ประทีป ตุ้มทอง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
34 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
35 ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
36 วิลักษณ์นาม ผลเจริญ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
37 วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
38 อรรถพล สีดำ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
39 เรืองฤทธิ์ สารางคำ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
40 ชุติพงศ์ เนตรพระ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
41 ดร.ชยพล มีพร้อม อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
42 ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
43 สุภา ศรียงยศ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
44 อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
45 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
46 นิตยา ภูงาม อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
47 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
48 อ.ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
49 อ.ดร.อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
50 จีรนันท์ ตะสันเทียะ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
51 ทองล้วน สิงห์นันท์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
52 นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
53 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
54 บุญเหลือ นาบำรุง อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
55 วาทการ มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
56 วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
57 ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
58 อ.ดร.ทองมี ละครพล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
59 อธิปัตย์ ฤทธิรณ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
60 อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
61 อาจารย์อัตพล คุณเลิศ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
62 บุญทัน สนั่นน้ำหนัก อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
63 บุญยัง สิงห์เจริญ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
64 ปรัชญา บำรุงกุล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
65 ภัทรนันท์ บุญสดวก อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
66 ภูวนาท มากแสน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
67 วรากร คิดสำราญ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
68 วันทนา ศุขมณี อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
69 สันติ สาแก้ว อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
70 อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า