กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

สถานภาพ (ข้าราชการ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 อารมณ์ เพิ่มงาม อาจารย์ สาขาประมง
2 สิรินาถ สุวินทรากร อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
3 สุริยา ทองคุณ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 เดชชาติ นิยมตรง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
5 จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7 จุญจะรา ทุยไธสง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8 ศศิธร เลิศมณีพงศ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 สุขใจ รัตนยุวกร อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 อธิรัช ลี้ตระกูล อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
11 ดวงสุดา ทองจันทร์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
12 สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
13 นุจรี สอนสะอาด อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
14 ชัยวัฒน์ บุญน้อย อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
15 สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า