กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ข้อมูลบุคลากร

สำเนาว์ เสาวกูล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , สาขาประมง

โทรศัพท์ : 089-8467202
โทรสาร : 044-153093
อีเมล : saowakoon@gmail.com

สถานที่ติดต่อ
บ้านพักข้าราชการ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 32000
ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ปริญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

งานบริหาร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษและสอบปัญหาพิเศษ ประจำสาขาวิชาประมง
วิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิชา การจัดการคุณภาพน้ำทางการประมง
วิชา การวางแผนการทดลองทางการประมง
เรื่อง การเลี้ยงปลากระดี่หม้อแบบเศรษฐกิจพอเพียง
              ...เพิ่มเติม

งานวิจัย
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไมโครแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ร่วมวิจัย) งบ สกอ.๕๘
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการ แพร่กระจายของประชากรปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ (หัวหน้าโครงการวิจัย) งบ สกอ. ๕๘
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการ แพร่กระจายของประชากรปลาและการจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำมูล จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (ผู้ร่วมวิจัย) งบ วช.๕๘
เรื่อง ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์ (ผู้ร่วมวิจัย) งบ วช.๕๘
เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (ผู้ร่วมวิจัย) งบ วช.๕๙
              ...เพิ่มเติม

การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ (ระดับดี),ด้านการวิจัย ,สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย,ปีพ.ศ.2557

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
โครงการพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดพื้นเมือง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดพื้นเมือง
                        ...เพิ่มเติม
การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
เป็นวิทยากรโครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๓ ชม.) ๓/๑๕
เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑๖ ชม.) ๑๖/๑๕
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ปลาไหล การเพาะเลี้ยง การทำผลิตภัณฑ์ การตลาด ณ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (๒ ชม.)
                        ...เพิ่มเติม
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการหรืออ่านตำราทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (คิดเทียบภาระงาน ๒ ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ/ผลงาน)
เป็นผู้ตรวจอ่านและพิจารณาบทความ ประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๗ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ วารสารวิทยาศาสตร์ “คชสาส์น” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ เรื่อง“การสำรวจชนิดปลาเบื้องต้นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการทำยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา จังหวัดสุรินทร์” คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
                        ...เพิ่มเติม
กรรมการประจำระดับมหาวิทยาลัย
ปล่อยปลาวันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกีฬามีนกรสัมพันธ์ (อาจารย์-นักศึกษา-เจ้าหน้าที่)
จุดเทียนชัยถวายพระพรวันพ่อ
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน
                        ...เพิ่มเติม
กรรมการประจำระดับคณะ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (๘ ชม.)
โครงการมหกรรมไหมราชมงคลจากเส้นใยสู่แพร ภัณฑ์ (๘ ชม.)
โครงการพลังนักศึกษาพัฒนาสังคม ( ๘ ชม.)
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ๒๕๕๙ (๓ ชม.)
โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง และโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับราชอาณาจักรกัมพูชา (๔ ชม.)
                        ...เพิ่มเติม
กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
ทำบุญสาขาวิชา ประมง
เนียร์นักศึกษาสาขาวิชา ประมง/ปีใหม่
                        ...เพิ่มเติม
ผลงานวิชาการ
หนังสือ/ตำรา
เรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง
เรื่อง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
เรื่อง การใช้ไข่น้ำเป็นส่วนผสมในอาหารปลา
                        ...เพิ่มเติม
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
เรื่อง การสำรวจพันธุ์ปลาน้ำจืดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
                        ...เพิ่มเติม
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
เรื่อง การสำรวจปลาน้ำจืดในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาศ
เรื่อง การสำรวจปลาน้ำจืดในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด
เรื่อง การสำรวจปลาน้ำจืดในพื้นที่ชุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า
                        ...เพิ่มเติม