กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 จันทิมา คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4 ขัตติยา มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7 จุญจะรา ทุยไธสง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 พูนศิริ หอมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 วิไลพร อินสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
13 ศศิธร เลิศมณีพงศ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
14 สุกฤตา บูรณ์เจริญ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15 สุขใจ รัตนยุวกร อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16 สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 สุพิน จอดนอก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 สุภัทรา ขบวนฉลาด อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 อาจารย์สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 เทียมมะณีย์ วีระศักดิ์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 เพ็ญภัค ศิริมาก อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23 ไกรศักดิ์ จันทรโกเมธ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24 ลักขณา ศิรประภาพูน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 สมสมัย จุมพล แม่บ้าน สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์