กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 จันทิมา คงจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2 ณัฏฐ์สินี บุญสิทธพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4 ขัตติยา มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 จีรภัทร์ จอดนอก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7 จุญจะรา ทุยไธสง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8 ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9 พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11 พูนศิริ หอมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 วิไลพร อินสุวรรณ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
13 ศศิธร เลิศมณีพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
14 สุกฤตา บูรณ์เจริญ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15 สุขใจ รัตนยุวกร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16 สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
17 สุพิน จอดนอก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
18 สุภัทรา ขบวนฉลาด อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
19 เทียมมะณีย์ วีระศักดิ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20 เพ็ญภัค ศิริมาก อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
21 เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22 ไกรศักดิ์ จันทรโกเมธ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23 ลักขณา ศิรประภาพูน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
24 สมสมัย จุมพล แม่บ้าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์