กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 นิพนธ์ สุริยานิติกุล รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2 วรรณะ ม้าเฉี่ยว รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5 สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6 สุรณี เหล่าวัฒนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
7 อนุรัตน์ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8 ชุติพงศ์ เนตรพระ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9 ดวงสุดา ทองจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
11 สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
12 สุภา ศรียงยศ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13 อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์ อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
15 สมศักดิ์ พิศลืม คนงาน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16 เสฎฐวุฒิ พาลุน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
17 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
18 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
19 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
20 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
21 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
22 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
23 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
24 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาวิชาสัตวศาสตร์
25 นางสาวนิสรา หาสุข ผู้จัดการงานฟาร์ม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
26 ปาวณา ทุนาบาน แม่บ้าน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
27 วลัยพร ยืนยาว แม่บ้าน สาขาวิชาสัตวศาสตร์