กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาสัตวศาสตร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 วรรณะ ม้าเฉี่ยว รองศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
2 ทรงชัย หนุนชู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
3 ผศ.น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
4 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
5 ชุติพงศ์ เนตรพระ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
6 ดวงสุดา ทองจันทร์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
7 ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
8 สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
9 สุภา ศรียงยศ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. ทิวากร อำพาพล อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
11 อาจารย์ ดร.ชยพล มีพร้อม อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
12 อุดมศักดิ์ นพพิบูลย์ อาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์
13 สุพจน์ สุขไสว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
14 สมศักดิ์ พิศลืม คนงาน สาขาสัตวศาสตร์
15 เสฎฐวุฒิ พาลุน พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาสัตวศาสตร์
16 ขุนแผน อนุเคราะห์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
17 จีรศักดิ์ แนบทางดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
18 ชัตชัย เข้ากล้า พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
19 พุฒ มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
20 วาลิต สุติกานนท์ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
21 สมชาย คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
22 สาคร บัวลอย พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์
23 เพียร มิถุนดี พนักงานทั่วไป สาขาสัตวศาสตร์