กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 จีรนันท์ ตะสันเทียะ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3 ทองล้วน สิงห์นันท์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4 นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5 นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6 บุญเหลือ นาบำรุง อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7 วาทการ มูลไชยสุข อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8 วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9 อ.ดร.ทองมี ละครพล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10 อ.ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11 อธิปัตย์ ฤทธิรณ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
12 อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13 อาจารย์อัตพล คุณเลิศ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14 นางสาว สุหรรษา ใจหนึ่ง พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15 เยาวลักษณ์ แย้มชู แม่บ้าน สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์