กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
2 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
3 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
4 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
5 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
6 ชัยวัฒน์ บุญน้อย อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
7 ศิริชัย เสาะรส อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
8 อาจารย์ ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
9 วีรชาติ ดีเสมอ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
10 อารีย์ ทีอุปมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
11 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
12 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
13 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
14 นายธนากกรณ์ ภารัตนวงษ์ พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร