กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาเครื่อจักรกลเกษตร)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ทนนท์ รัตนรวมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
2 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
3 วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
4 วิลาวัลย์ บุญศรี ประทัยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
5 สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
6 ชัยวัฒน์ บุญน้อย อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
7 ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
8 ดร.เรวัฒน์ เติมกล้า อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
9 อาจารย์ ลักขณา พิทักษ์ อาจารย์ สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
10 วีรชาติ ดีเสมอ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
11 อารีย์ ทีอุปมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
12 นิวัติ บานชื่น พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
13 สิงห์ทอง คุ้มจอหอ พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
14 เจสัน ใจพยุงตน พนักงานทั่วไป สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
15 นายธนากกรณ์ ภารัตนวงษ์ พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาเครื่อจักรกลเกษตร