กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4 จารุวรรณ ภัทรสรรเพชญ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7 อ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8 อ.ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9 อ.ดร.อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10 นันติยา สายยศ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11 สมพัตร์ สมานรักษ์ คนงาน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร