กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
2 ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3 อรลัดา เจือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4 นฤทธิ์ วาดเขียน อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
5 นิตยา ภูงาม อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
6 นุจรี สอนสะอาด อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
7 วิภาวดี พันธ์หนองหว้า อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
8 อ.ดร.วิทวัส ไตรรัตนาภิกุล อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
9 อ.ดร.อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ อาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
10 นันติยา สายยศ นักวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
11 วิทูรย์ สุกใส คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
12 สมพัตร์ สมานรักษ์ คนงาน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร