กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 สันติ สาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
2 บุญทัน สนั่นน้ำหนัก อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3 บุญยัง สิงห์เจริญ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4 ปรัชญา บำรุงกุล อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5 ภัทรนันท์ บุญสดวก อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
6 ภูวนาท มากแสน อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
7 วรากร คิดสำราญ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
8 วันทนา ศุขมณี อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
9 สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
10 อดิเทพ จันทับ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
11 อาจารย์ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
12 อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
13 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
14 นายชวลิต ทองดี พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า