กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ฐาปกรณ์ บุญสดวก อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
2 บุญทัน สนั่นน้ำหนัก อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3 บุญยัง สิงห์เจริญ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4 ปรัชญา บำรุงกุล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5 ภูวนาท มากแสน อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
6 วรากร คิดสำราญ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
7 วันทนา ศุขมณี อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
8 สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
9 สันติ สาแก้ว อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
10 อดิเทพ จันทับ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
11 อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
12 ภาณุมาศ ปรากฎมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
13 นายชวลิต ทองดี พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า