กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2 กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3 คมเพชร อินลา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4 ณัฎฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 ทศพร แจ่มใส อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6 ธนกร หอมจำปา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7 ประทีป ตุ้มทอง อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9 ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
10 วิลักษณ์นาม ผลเจริญ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
11 วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
12 อธิรัช ลี้ตระกูล อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
13 อรรถพล สีดำ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
14 อาทิตย์ แสงโสภา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
15 เรืองฤทธิ์ สารางคำ อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
16 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
17 นางสาวบุษญารัตน์ บัวสาย พนักงานบันทึกข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
18 วันทา เรืองสุข แม่บ้าน สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล