กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรช ทัศนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3 กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
4 คมเพชร อินลา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
5 ณัฎฐ์ธนัน กีรติญาดาธนภัทร อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
6 ทศพร แจ่มใส อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
7 ธนกร หอมจำปา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
8 ประทีป ตุ้มทอง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
9 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
10 ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
11 วิลักษณ์นาม ผลเจริญ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
12 วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
13 อธิรัช ลี้ตระกูล อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
14 อรรถพล สีดำ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
15 อาทิตย์ แสงโสภา อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
16 เรืองฤทธิ์ สารางคำ อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
17 สุระชัย เกลียวทอง พนักงานทั่วไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
18 นางสาวบุษญารัตน์ บัวสาย ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล