กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาประมง)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 กฤติมา เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
2 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
3 ชัยพร ตรีกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
4 สมาน จงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
5 สำเนาว์ เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
6 เขมจิรา ผดุงพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
7 ชุติมา ถนอมสิทธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาประมง
8 สุริยา อุดด้วง อาจารย์ สาขาวิชาประมง
9 อารมณ์ เพิ่มงาม อาจารย์ สาขาวิชาประมง
10 เถลิงเกียรติ สมนึก อาจารย์ สาขาวิชาประมง
11 วินัย บุญร่วม พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาประมง
12 ยุทธนา บุญร่วม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาประมง