กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ปฎิบัติงานด้านบริหาร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
2 นิภาวรรณ์ จิตโสภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
3 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
4 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
5 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
6 สิรินาถ สุวินทรากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
7 อ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
8 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
9 กาญจนา แข่โส อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
10 ทัศนียา นิลฤทธิ์ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
11 ธรา ราษีนวล อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
12 พรรณพฤกษา จะระ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
13 รัตนเรขา มีพร้อม อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
14 วสา วงศ์สุขแสวง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
15 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
16 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
17 สุริยา ทองคุณ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
18 อ.ดร.นิอร งามฮุย อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
19 อาจารย์ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
20 อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
21 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
22 เกียรติภูมิ ดวงศรี อาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
23 คำปา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
24 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
25 ฉัน บุษราคัม คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
26 นอด เจริญรื่น คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
27 วันนะ ดุมนิล คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
28 สมพงษ์ งามปลอด คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
29 สุนทาน พอกพูน คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
30 สุแทน ถูกเหมาะ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
31 อุทิศ ผสมคง คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
32 แสวง คุ้มจอหอ คนงาน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
33 สายฝน บรรลือทรัพย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
34 กรรณทิมา พันธ์ศรี พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
35 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
36 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
37 วีระพงษ์ คมคาย พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
38 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
39 นุช ชูชื่นพรหม แม่บ้าน สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ