กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สาขาวิชาพืชศาสตร์)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 พงศ์วัชร สิริจันทรวงศ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
2 วัชระ ผดุงพจน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
3 ชูแสง แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
4 พิสิฐ เรืองผลวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
5 ภูวิพัฒน์ เกียตรสาคเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
6 วิระ ศรีธัญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
7 ศิรินทร์ เพชรศรีช่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
8 ศิริพร มุลาลินน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
9 สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
10 สุริยา ทองคุณ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
11 อ.ดร.นิอร งามฮุย อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
12 อ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
13 อาจารย์ดร.ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
14 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
15 ฉัน บุษราคัม คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
16 นอด เจริญรื่น คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
17 วันนะ ดุมนิล คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
18 วิทูรย์ สุกใส คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
19 สมพงษ์ งามปลอด คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
20 สุนทาน พอกพูน คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
21 สุแทน ถูกเหมาะ คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
22 อุทิศ ผสมคง คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
23 แสวง คุ้มจอหอ คนงาน สาขาวิชาพืชศาสตร์
24 สายฝน บรรลือทรัพย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพืชศาสตร์
25 ชิต ปลายงาม พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
26 ณัฐยมล อินทรชาติ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
27 ศักดิ์ชาย พยอมใหม่ พนักงานทั่วไป สาขาวิชาพืชศาสตร์
28 นุช ชูชื่นพรหม แม่บ้าน สาขาวิชาพืชศาสตร์