กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

หน่วยงาน (สำนักงานคณบดี )

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 วุฒิภัทร สุขช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี
2 นายเด่นชัย วงษ์ศรีัแก้ว นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี
3 จุรีรัตน์ สละทองอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
4 ภัทร์พิชชา พวงสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5 มงคล ถวิลรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
6 ธรรมรงค์ เชียวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณบดี
7 พินิจ จับใจเหมาะ นักวิชาการโสต สำนักงานคณบดี
8 นางสาวนิตยา เสาใย พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณบดี
9 นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้ววงษา พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานคณบดี