กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

กรรมการประจำระดับคณะ (กรรมการบริหารคณะฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1 กฤติมา เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
2 จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3 ชัยพร ตรีกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 พีรกูร อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
6 วัฒนา ภารัตนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิขาเครื่อจักรกลเกษตร
7 สมชญา ศรีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
8 สำเนาว์ เสาวกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประมง
9 ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11 วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
12 ศศิธร เลิศมณีพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
13 สันติ สาแก้ว อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
14 สุริยา ทองคุณ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
15 อธิปัตย์ ฤทธิรณ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
16 เกียรติภูมิ ดวงศรี อาจารย์ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
17 จุรีรัตน์ สละทองอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี