กรรมการประจำระดับคณะ
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหารคณะฯ
กรรมการหลักสูตร
กรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์
กรรมการบริหารประจำวิทยาเขตสุรินทร์

ตำแหน่งทางการบริหาร
คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

หน่วยงาน
สำนักงานคณบดี
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอ และการออกแบบ
สาขาประมง
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเครื่อจักรกลเกษตร
ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ศูนย์วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

ตำแหน่ง
คนงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการโสต
นักวิทยาศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผู้จัดการงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานทั่วไป
พนักงานบันทึกข้อมูล
พนักงานห้องปฏิบัติการ
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
แม่บ้าน

สถานภาพ
ข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างจ้างเหมา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
อาจารย์พิเศษ

กลุ่มงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสายวิชาการ
ที่
ประเภทบุคลากร
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
ตรี
โท
เอก
อาจารย์
ผศ.
รศ.
ศ.
1
ข้าราชการ      
0
2
พนักงานในสถาบันฯ      
0
0
3
ลูกจ้างเงินรายได้      
0
0
0
4
อาจารย์พิเศษ      
0
0
0
รวมสายวิชาการ
     
0
ประเภทสายสนับสนุน
ที่
ประเภทบุคลากร
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
ตรี
โท
เอก
ป.
ช.น.
ช..
ช.พ.
1
ข้าราชการ                
2
ลูกจ้างประจำ              
3
พนักงานในสถาบันฯ              
4
พนักงานราชการ              
5
ลูกจ้างเงินรายได้                
6
ลูกจ้าง(จ้างเหมา)                
รวมสายสนับสนุน
               
รวมทั้งหมด

Download คู่มือการใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับ Username Password ได้ที่ : นายศุภกร ศรีสุข สำนักงานคณะบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี