AgritechSite ::ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง
ตรวจสอบระบบก่อนการติดตั้ง
ขั้นที่ ๑
ขั้นที่ ๒
ขั้นที่ ๓
ขั้นที่ ๔
พัฒนาโดย นายศุภกร ศรีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี atomy โทร 044-153093 เมล์ takkintak@hotmail.com
เป็นซอฟท์แวร์ที่พัฒนาต่อจาก Atommaxsite และจาก maxsite 1.10 ของคุณ อัษฎา อินต๊ะ จากเวป http://www.mocyc.com