[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
data
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
บทสรุปผู้บริหาร  
 

บทสรุปผู้บริหาร
         โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ  บ้านมะเมียง หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านมะเมียง เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนลักษณะทางภูมิศาสตร์ การบริหารจัดการ กองทุนต่าง ๆ กลุ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ด้านการเกษตรระบบสาธารณูปโภค คมนาคม การประกอบอาชีพ หน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในชุมชน หลังจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน โดยศึกษาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและปัญหาของชุมชนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาอาชีพประจำปีของโครงการนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้จัดการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ดังนี้  ๑. หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือน   ๒. หลักสูตร การผลิตปศุสัตว์ เพื่อการเพิ่มรายได้ชุมชน   ๓. หลักสูตรการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชนบ้านมะเมียง   ๔. หลักสูตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ๕. หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยฉาบของชุมชนบ้านมะเมียง ๖. หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝกด้วยกระดาษเดคูพาจ      
การฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านมะเมียงแบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บ้านมะเมียง หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแผนการดำเนินงาน  มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก การอบรมช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในวิชาชีพด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถพึ่งตนเองได้โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจากโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก กลุ่มสามารถต่อยอดและผลิตแบบใหม่ๆออกมาได้ และขายเป็นสินค้า เพิ่มทางเลือกของการซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนของโครงการการเลี้ยงปลาสวยงาม ทางกลุ่มได้ขยายสมาชิก และนำปลาชนิดใหม่เข้ามาเลี้ยงมีการคิดค้นอาหารปลาเอง และขายลูกปลาให้กับคนในท้องถิ่น และตลาดคลองถมได้ ส่วนการผลิตปศุสัตว์ ในส่วนของการเลี้ยงไก่เพื่อผลิตลูกโดยการใช้ตู้ฟักไข่ ทางกลุ่มสามารถผลิตไก่ลูกผสม ขายได้ปริมาณเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้าน ยังได้ผลิตกล้วยฉาบขายให้กับคนในชุมชน ส่วนของการสืบสานประเพณีท้องถิ่นทางกลุ่มดำเนินการแสดงทั้งในและนอกชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน และยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มได้ทำการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบต้นทุนของการผลิตและการวางแผนการใช้จ่ายให้เป็นระบบ จากการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน พบว่า ชุมชนเกิดความเข็มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการสร้างรายได้และชุมชนมีความสนใจในโครงการมากขึ้น และหันมาทำเป็นอาชีพเสริม และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน สร้างความหลากหลายทางอาชีพสร้างความมั่นคง ลดการออกไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งจากการสรุปการติดตามลการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่าแต่ละกลุ่มที่รับการฝึกอบรมมีความรู้และรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
คณะกรรมการดำเนินโครงการ