[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
data
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
หลักการและเหตุผล  
 

หลักการและเหตุผล
         เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้รับโอกาสให้ดำเนินโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ” อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยน้อมนำเอากระบวนทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแบบค่อยเป็นค่อยไป  โดยต่อยอดจากฐานเดิม เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  เป้าหมายเพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี  การดำรงชีพในยุคที่มีทรัพยากรจำกัด  ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือรักชุมชนของตนมากขึ้น ตามหลักการที่ว่าชุมชน  ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข  สู่ชุมชน โดยชุมชนเอง
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ควรจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อมูลบริบทชุมชนมาวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านมะเมียง  ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  ได้ร่วมพิจารณาถึงแผนในการดำเนินการในระยะยาว  ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างเครือข่าย ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  ซึ่งเกิดจากตัวชุมชนเองและมีหน่วยงานรัฐ  หรือเอกชนเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต  โดยมีเป้าหมายร่วมให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปผลิตเอง ใช้เอง  และแบ่งปัน  เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในสังคมชุมชนในหมู่บ้านมะเมียงด้วยการบูรณาการวิทยาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม โดยชาวบ้านหนุ่มสาว  เด็ก มีความสุขไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด  สร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเข้มแข็ง
          ชุมชนบ้านมะเมียงมีชื่อเดิมว่า ทำนบตาเตือล สาเหตุที่เรียกว่าทำนบตาเตือล  ตาเตือลเป็นชาวบ้านคนแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่แบะถางป่าเพื่อทำเป็นที่ทำกิน ณ  พื้นที่บ้านมะเมียง หลังจากนั้นญาติพี่น้องของตาเตือลได้แวะมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆ  พบว่าพื้นที่บ้านมะเมียงอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตร จึงได้ย้ายเข้ามาอาศัยและสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านมะเมียงในช่วงแรกนั้นมีบ้านเรือนอยู่เพียง ๕  หลังคาเรือน หลังจากนั้นไม่นานได้เกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดและญาติพี่น้องก็ได้ย้ายกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิม แต่ตาเตือลก็ยังใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ย้ายตามพี่น้องไป หลังจากนั้นชุมชนแห่งนี้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นและก็มีชาวบ้านย้ายเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้นเนื่องจากหนองน้ำในหมู่บ้านล้อมรอบไปด้วยต้นมะเมียง  ชาวบ้านได้ก่อตั้งวัดและโรงเรียนขึ้นแล้วใช้ชื่อว่า วัดบ้านมะเมียงและโรงเรียนบ้านมะเมียงจากนั้นชาวบ้านในชุมชนก็เรียกว่าบ้านมะเมียงมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตสภาพโดยรวมของชุมชนบ้านมะเมียงเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมด ซึ่งยากต่อการทำการเกษตรชาวบ้านมีการถางป่าเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ต่อมาในปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นป่ารกในอดีตได้มีการถางป่าจนกลายเป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตรอื่นๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก หลังจากหมดฤดูทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าอบรมในศูนย์ปราชญ์แห่งนี้จะหารายได้จากการไปรับจ้างในกรุงเทพมหานคร และที่ได้เข้าร่วมอบรมในศูนย์ปราชญ์แห่งนี้จะแนะนำให้ชาวบ้านปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงปลา สุกร เป็นต้น ส่วนพืชที่แนะนำให้ปลูกคือ ถั่วพร้า ซึ่งพืชเหล่านี้นอกจากจะช่วยรักษาสภาพดินแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายได้ด้วย เช่นการปลูกถั่วพร้า เนื้อที่ ๑ ไร่ จะทำรายได้ให้กับครอบครัวประมาณหนึ่งหมื่นบาท จะเริ่มปลูกในเดือนมกราคม และจะเก็บเกี่ยวหมดภายในเดือนพฤษภาคม ส่วนหญ้าแฝกจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเช่น หมวก กระปุกออมสิน ตะกร้า แจกันดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักและแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านมะมียงและหมู่บ้านใกล้เคียงมีผลิตผลที่สามารถใช้บริโภคและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  มีความมั่นคงและไม่เป็นหนี้สิน ซึ่งมีการพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทันต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค  ลดปัญหาการขาดแคลนผลผลิตและสินค้าล้นตลาดได้
          จากศักยภาพของชุมชนบ้านมะเมียงข้างต้น ผู้ดำเนินโครงการจึงได้กำหนดเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน สร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป