ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่ตั้ง
เลขที่ 145 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4415-3062
หมายเลขโทรสาร 0-4415-3064 ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 455 กิโลเมตร

แผนที่

Visits: 547