ค่านิยม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่านิยม (Core Value)

           FAST มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

F = Forward to Future

มุ่งสู่อนาคต เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากรและความเป็นเลิศทางวิชาการ

A = Agriculture

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

S = Speed

ความรวดเร็ว ความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ และมุ่งผลสำเร็จ

T  =  Technology

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแหล่งความรู้และให้บริการวิชาการ

Visits: 375