ทำเนียบกรรมการประจำคณะฯ

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าง
รศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ธนภัทร โสวภาค
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
นายปภพ ขอไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ว่าง
ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
อ.ประพันธ์พงษ์ สมศิลา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.กฤติมา เสาวกูล
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ชัยพร ตรีกิ่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางภัทรพิชชา พวงสด
รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ผศ.พีระกูร  อนุชานุรักษ์
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
อ.เกียรติภูมิ ดวงศรี
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์

สิ่งทอและการออกแบบ
ผศ.เถลิงเกียรติ สมนึก
หัวหน้าสาขาประมง
อ.ดร.นุจรี สอนสะอาด
หัวหน้าสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
หัวหน้าสาขา
เครื่องจักรกลเกษตร
อ.ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม
หัวหน้าสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
หัวหน้าสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อ. ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อ.ปรัชญา บำรุงกุล
หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์
หัวหน้าศูนย์
วิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
   
ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์
หัวหน้าศูนย์
ทดสอบทางวิยาศาสตร์
อ.ธนกร หอมจำปา
หัวหน้าศูนย์
วิจัยพลังงานและนวัตกรรม
     
Visits: 17