วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย “

 

Visits: 756