วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    “คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย “

     

    Visits: 945