ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ทรงชัย หนุนชู
ผู้ช่วยคณบดีด้านฟาร์มสัตวศาสตร์
ผศ.ศิริพร  มุลาลินน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านฟาร์มพืชศาสตร์
อาจารย์ภูวนาท  มากแสน
ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
อาจารย์สรายุตร์  สวัสดิ์วงษ์ชัย
ผู้ช่วยคณบดีด้านศูนย์ซ่อมสร้าง
ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล
ผู้ช่วยคณบดีด้านอาคารสถานที่และออกแบบ
ผศ.อลงกรณ์  อัมพุช
ผู้ช่วยคณบดีด้านฐานข้อมูลและสถิติ/
หลักสูตรครุศาสตร์เกษตร
อาจารย์ สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์
ผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรระยะสั้น
อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ธรา  ราษีนวล
ผู้ช่วยคณบดีด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
อาจารย์ ดร.ปวีณา สาลีทองผู้ช่วย
ผู้ช่วยคณบดีด้านฝึกอบรม
ผศ.ดร.กรุณรัตน์  สกุลนามรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร์ เกียรติประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและงานหลักสูตร
อาจารย์อัตพล  คุณเลิศ
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา
อาจารย์รัตนเรขา  มีพร้อม
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ
อาจารย์ไกรศักดิ์   จันทรโกเมท
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา
ผศ.ภูวิพัฒน์  เกียรติสาคเรศ
ผู้ช่วยคณบดีด้านโครงการสนองพระราชดำริ
อาจารย์คมเพ็ชร  อินลา
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ชุติมา  ถนอมสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์
อาจารย์จีรนันท์ ตะสันเทียะ
ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา
อาจารย์ ดร.วิภาสิทธิ์  หิรัญรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรระยะสั้น on line
อาจารย์สุภา  ศรียงยศ
ผู้ช่วยคณบดีด้านหลักสูตรครุศาสตร์
Visits: 1