ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ. ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางภัทรพิชชา พวงสด
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Visits: 810