ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กฤติมา  เสาวกูล
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ชัยพร  ตรีกิ่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางภัทรพิชชา พวงสด
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Visits: 1