ทำเนียบคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  ชัยตั้งจิต
อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2550 –  พศ. 2554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
อาจารย์ประจำสาขาประมง
ดำรงตำแน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 – 25562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
Visits: 640