คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์

    วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณงานวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์